Interesse?

Interesse voor (her)opname?

Wanneer u belangstelling heeft voor (her)opname van uw familie in het Blauwe boekje, nodigen wij u van harte uit om hierover contact op te nemen. We kunnen u dan, geheel vrijblijvend, nader informeren. Met de informatie hieronder kunt u zich alvast een beeld vormen.

‘Nieuwe’ families, die nog niet eerder in Nederland’s Patriciaat werden beschreven, zijn zeer welkom. Elk deeltje bevat een aantal van dergelijke nieuwe genealogieën. Families die wel al eerder werden opgenomen, kunnen zich na ongeveer 25 jaar melden voor heropname.

Heropname is niet alleen een update van de genealogie, waarbij de familie weer helemaal actueel wordt beschreven, maar ook een upgrade. De historische generaties worden opnieuw bekeken en met het steeds beter toegankelijk worden van archiefmateriaal is het eigenlijk altijd mogelijk om nieuwe (aanvullende, soms ook corrigerende) gegevens te vermelden. Meer dan in oude jaargangen wordt bovendien getracht gegevens over carrières, ambtelijke, politieke en maatschappelijke functies met functiejaren te vermelden.

Of een familie al dan niet voor (her)opname in aanmerking komt, hangt af van de vraag of zij voldoet aan de daarvoor geldende criteria. Deze criteria kunt u hier downloaden. Een verzoek om (her)opname van een genealogie in de reeks wordt beoordeeld door het dagelijks bestuur van Stichting Het Blauwe Boekje en Historisch Bureau De Clercq.

Het is goed om te denken aan de volgende aspecten:

- om een verzoek in behandeling te kunnen nemen, wordt relevante informatie voorgelegd – liefst een (globaal uitgewerkte) conceptgenealogie – over de familie in ten minste de afgelopen tweehonderd jaar. Indien een dergelijke conceptgenealogie nog niet bestaat, dan kan deze (tegen overeen te komen voorwaarden) worden opgesteld door Historisch Bureau De Clercq.

- wanneer wordt vastgesteld dat de familie geschikt is om te worden beschreven in een van de volgende edities, wordt in overleg bepaald bij welke generatie de volledige uitwerking zal beginnen. De uitwerking moet over ten minste de laatste honderdvijftig jaar volledig zijn.

- aan de (her)opname zijn kosten verbonden; in 2022 was dit ongeveer € 160,- per pagina. Mocht extra onderzoek gewenst zijn, meestal naar de afstamming, dat niet worden gedekt door de basiskosten, dan worden daarover aanvullende afspraken gemaakt. Een rekenvoorbeeld met een specificatie van de kosten vindt u in onze algemene informatiefolder. Aan de familie wordt een offerte voorgelegd, die bij akkoord door de opdrachtgever wordt ondertekend en als overeenkomst met een vooruitbetaling wordt bevestigd.

- onderdeel van de kosten is de garantieafname van een aantal exemplaren van de boekjes, gelijk aan anderhalf keer het aantal pagina’s. Deze exemplaren worden afgenomen tegen een gereduceerd tarief. Een deel van de kosten wordt over het algemeen terugverdiend door de verkoop van deeltjes binnen de familie.

- actuele informatie over de huidige generaties wordt door de familie aangeleverd aan de redactie. Van de familieleden die zullen worden beschreven in de genealogie, wordt niet alleen verwacht dat zij de benodigde gegevens verstrekken, maar ook dat zij toestemming geven om die te publiceren. Het is daarom zaak om hen al vroegtijdig bij de plannen voor (her)opname te betrekken en hen daarvoor te interesseren.

- de genealogieën zijn in recente deeltjes rijker geïllustreerd dan in het verleden. Bovendien worden de afbeeldingen in principe in kleur opgenomen. De keuze voor het illustratiemateriaal wordt bepaald in overleg tussen de familie en de eindredacteur. Digitale bestanden van voldoende kwaliteit worden door de familie aangeleverd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen portretten of andere stukken worden gebracht naar Uitgeverij Verloren om ze aldaar, tegen een bescheiden vergoeding, te laten fotograferen.

Download hier uitgebreide informatie van:

Algemene informatiefolder (pdf)

Criteria voor (her)opname (pdf)